[SCSI] target: Fix FILEIO fd_buffered_io= token typo