mv643xx_eth: Split off mv643xx_eth platform device data