[ALSA] Fix compilation on 32bit arch
[linux-2.6.git] / sound / core / oss / pcm_oss.c
2005-05-29 Takashi Iwai[ALSA] Fix compilation on 32bit arch
2005-05-29 Jaroslav Kysela[ALSA] alsa-oss - 2nd - improved readability
2005-05-29 Jaroslav Kysela[ALSA] alsa-oss - improve readability of snd_pcm_oss_by...
2005-05-29 Jaroslav Kysela[ALSA] Reverted last patch for SNDCTL_DSP_GETOPTR fix...
2005-05-29 Roger Mach[ALSA] pcm_oss - fix SNDCTL_DSP_GETOPTR not working...
2005-05-29 Takashi Iwai[ALSA] Fix capture on OSS emulation
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2