[PATCH] pcmcia: merge struct pcmcia_bus_socket into struct pcmcia_socket
[linux-2.6.git] / drivers / pcmcia / pcmcia_ioctl.c
2005-06-28 Dominik Brodowski[PATCH] pcmcia: merge struct pcmcia_bus_socket into...
2005-06-28 Dominik Brodowski[PATCH] pcmcia: make PCMCIA status a bitfield
2005-06-28 Dominik Brodowski[PATCH] pcmcia: move PCMCIA ioctl to a separate file