xfrm: Add a XFRM_STATE_AF_UNSPEC flag to xfrm_usersa_info
authorSteffen Klassert <steffen.klassert@secunet.com>
Thu, 10 Jul 2008 23:55:37 +0000 (16:55 -0700)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Thu, 10 Jul 2008 23:55:37 +0000 (16:55 -0700)
commitccf9b3b83d0e56fbf20c00a08b15031ce13204a7
treeecefe07436ac172dc99deb6e77e7a7cfd5c81155
parent0ce28553cc018be5022f51e67c87997f7271534e
xfrm: Add a XFRM_STATE_AF_UNSPEC flag to xfrm_usersa_info

Add a XFRM_STATE_AF_UNSPEC flag to handle the AF_UNSPEC behavior for
the selector family. Userspace applications can set this flag to leave
the selector family of the xfrm_state unspecified.  This can be used
to to handle inter family tunnels if the selector is not set from
userspace.

Signed-off-by: Steffen Klassert <steffen.klassert@secunet.com>
Acked-by: Herbert Xu <herbert@gondor.apana.org.au>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
include/linux/xfrm.h
net/xfrm/xfrm_user.c