x86_64: move boot
authorThomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Thu, 11 Oct 2007 09:17:15 +0000 (11:17 +0200)
committerThomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Thu, 11 Oct 2007 09:17:15 +0000 (11:17 +0200)
commit9e9b4573e4411ac5fcfb6ba04ad360d3de6414ba
tree8e62dbe670e98552cf6ff7b9b5b59597e3143bf3
parentaadfb679c8eb9b83125833f03b5221889595b67c
x86_64: move boot

Signed-off-by: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>
Signed-off-by: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>
arch/x86/boot/compressed/Makefile
arch/x86/boot/compressed/Makefile_64 [moved from arch/x86_64/boot/compressed/Makefile_64 with 94% similarity]
arch/x86/boot/compressed/head_64.S [moved from arch/x86_64/boot/compressed/head_64.S with 99% similarity]
arch/x86/boot/compressed/misc_64.c [moved from arch/x86_64/boot/compressed/misc_64.c with 100% similarity]
arch/x86/boot/compressed/vmlinux_64.lds [moved from arch/x86_64/boot/compressed/vmlinux_64.lds with 100% similarity]
arch/x86/boot/compressed/vmlinux_64.scr [moved from arch/x86_64/boot/compressed/vmlinux_64.scr with 100% similarity]
arch/x86_64/boot/compressed/Makefile [deleted file]