tracepoints: samples, fix teardown
[linux-3.10.git] / samples / kobject /
2008-07-22 Li Zefan kobject: should use kobject_put() in kset-example
2008-01-25 Greg Kroah-Hartman kobject: add sample code for how to use ksets/ktypes...
2008-01-25 Greg Kroah-Hartman kobject: add sample code for how to use kobjects in...