devcgroup: use kmemdup()
[linux-2.6.git] / virt / kvm / kvm_trace.c
2008-10-15 Christian Ehrhardt KVM: kvmtrace: replace get_cycles with ktime_get v3
2008-10-15 Christian Ehrhardt KVM: kvmtrace: Remove use of bit fields in kvm trace...
2008-07-20 Tan, Li KVM: Support mixed endian machines
2008-04-27 Hollis Blanchard KVM: Rename debugfs_dir to kvm_debugfs_dir
2008-04-27 Feng(Eric) Liu KVM: Add kvm trace userspace interface