ARM: 5774/1: Fix Realview ARM1176PB board reboot
[linux-2.6.git] / virt / kvm / iodev.h
2009-09-10 Michael S. Tsirkin KVM: remove in_range from io devices
2009-09-10 Michael S. Tsirkin KVM: document locking for kvm_io_device_ops
2009-09-10 Gregory Haskins KVM: cleanup io_device code
2008-07-20 Laurent Vivier KVM: kvm_io_device: extend in_range() to manage len...
2008-01-30 Avi Kivity KVM: Move drivers/kvm/* to virt/kvm/