[IA64] remove duplicate include iommu.h
[linux-2.6.git] / arch / ia64 / xen / xen_pv_ops.c
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: implement xen pv_time_ops.
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: implement xen pv_irq_ops.
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: implement xen pv_iosapic_ops.
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: paravirtualize entry.S for ia64/xen.
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: define xen pv_cpu_ops.
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: define xen pv_init_ops for various...
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: elf note based xen startup.