[IA64] remove duplicate include iommu.h
[linux-2.6.git] / arch / ia64 / xen / irq_xen.h
2008-10-17 Isaku Yamahata ia64/pv_ops/xen: implement xen pv_irq_ops.