sh: kfr2r09 board support - LCDC panel
[linux-2.6.git] / arch / ia64 / uv /
2008-11-04 Russ Anderson [IA64] Simplify SGI uv vs. sn2 driver issues
2008-06-16 Jack Steiner [IA64] Fix CONFIG_IA64_SGI_UV build error
2008-05-14 Jack Steiner [IA64] machvec support for SGI UV platform