[SPARC64]: Kill arch/sparc64/prom/memory.c
authorDavid S. Miller <davem@sunset.davemloft.net>
Fri, 30 Sep 2005 01:05:28 +0000 (18:05 -0700)
committerDavid S. Miller <davem@sunset.davemloft.net>
Fri, 30 Sep 2005 01:05:28 +0000 (18:05 -0700)
commit4cb29d18129fb425c6202ab535c3fc1856391b99
tree2102eb00f2f24471c1e4ed0b95502abcfb013655
parent13edad7a5cef1c952459742482482a6b05e1a8a1
[SPARC64]: Kill arch/sparc64/prom/memory.c

No longer used.

Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
arch/sparc64/prom/Makefile
arch/sparc64/prom/init.c
arch/sparc64/prom/memory.c [deleted file]
include/asm-sparc64/oplib.h