Import translations. DO NOT MERGE
Geoff Mendal [Mon, 3 Aug 2015 14:26:42 +0000 (07:26 -0700)]
Change-Id: Ide26a7e6d02486205f6ea8569292e25cb821ad7b
Auto-generated-cl: translation import

res/values-fa/strings.xml
ui/res/values-fa/strings.xml

index bfce438..0897a67 100644 (file)
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
     <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Download Manager"</string>
     <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"\20017دسترسی به Download Manager."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"\20017به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد تا به download manager دسترسی داشته باشد و از آن برای دانلود فایل\20014ها استفاده کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"\20017به برنامه اجازه می\20014دهد تا به download manager دسترسی داشته باشد و از آن برای دانلود فایل\20014ها استفاده کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"\20017عملکرد Download Manager پیشرفته."</string>
-    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"\20017به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد تا به عملکردهای پیشرفته download manager دسترسی داشته باشد. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
+    <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"\20017به برنامه اجازه می\20014دهد تا به عملکردهای پیشرفته download manager دسترسی داشته باشد. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
     <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"اعلان\20014های دانلود ارسال شود."</string>
-    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد اعلان\20014های مربوط به دانلودهای کامل شده را ارسال کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای سایر برنامه\20014هایی که فایل\20014ها را دانلود می\20014کنند، مشکلاتی را ایجاد کنند."</string>
+    <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"به برنامه اجازه می\20014دهد اعلان\20014های مربوط به دانلودهای کامل شده را ارسال کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای سایر برنامه\20014هایی که فایل\20014ها را دانلود می\20014کنند، مشکلاتی را ایجاد کنند."</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"\20017مشاهدهٔ همه دانلودها در حافظهٔ USB"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"\20017مشاهدهٔ همه دانلودها در کارت SD"</string>
-    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"\20017به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد بدون در نظر گرفتن اینکه کدام برنامه دانلود را انجام داده است، تمام دانلودهای موجود در کارت SD را مشاهده کند."</string>
+    <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"\20017به برنامه اجازه می\20014دهد بدون در نظر گرفتن اینکه کدام برنامه دانلود را انجام داده است، تمام دانلودهای موجود در کارت SD را مشاهده کند."</string>
     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"رزرو فضا در حافظه موقت دانلود"</string>
-    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"\20017به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را در حافظهٔ پنهان دانلود کند، تا هنگامی که Download Manager به فضای بیشتری احتیاج دارد، بطور خودکار حذف نشوند.+"</string>
+    <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"\20017به برنامه اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را در حافظهٔ پنهان دانلود کند، تا هنگامی که Download Manager به فضای بیشتری احتیاج دارد، بطور خودکار حذف نشوند.+"</string>
     <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"دانلود فایل\20014ها بدون اطلاع"</string>
-    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"\20017به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را از طریق Download Manager، بدون نمایش اعلان به کاربر دانلود کند."</string>
+    <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"\20017به برنامه اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را از طریق Download Manager، بدون نمایش اعلان به کاربر دانلود کند."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"دسترسی به همه دانلودهای سیستم"</string>
-    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می\20014دهد تمام دانلودهای شروع شده توسط هر برنامه\20014ای را در سیستم مشاهده کرده و تغییر دهد."</string>
+    <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"به برنامه اجازه می\20014دهد تمام دانلودهای شروع شده توسط هر برنامه\20014ای را در سیستم مشاهده کرده و تغییر دهد."</string>
     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"\20017&lt;بدون عنوان&gt;"</string>
     <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"دانلود کامل شد."</string>
     <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"دانلود ناموفق بود."</string>
index a0986b2..6234f3c 100644 (file)
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
     <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"دانلودها"</string>
-    <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"دانلودها - مرتب شده بر اساس تاریخ"</string>
-    <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"دانلودها - مرتب شده بر اساس اندازه"</string>
+    <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"دانلودها - مرتب شده براساس تاریخ"</string>
+    <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"دانلودها - مرتب شده براساس اندازه"</string>
     <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"خیر دانلودها."</string>
     <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"\20017&lt;ناشناس&gt;"</string>
-    <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"بر اساس اندازه مرتب شود"</string>
+    <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"براساس اندازه مرتب شود"</string>
     <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"ترتیب براساس تاریخ"</string>
     <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"در صف"</string>
     <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"در حال انجام"</string>