Import translations. DO NOT MERGE
Ying Wang [Mon, 16 Jul 2012 17:42:46 +0000 (10:42 -0700)]
Change-Id: Id1e521b41e4807247a99c2d4fac6b092799c4097
Auto-generated-cl: translation import

res/values-fa/strings.xml

index 37708a7..9a58e07 100644 (file)
     <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد تا به download manager دسترسی داشته باشد و از آن برای دانلود فایل\20014ها استفاده کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"عملکرد Download Manager پیشرفته."</string>
     <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد تا به عملکردهای پیشرفته download manager دسترسی داشته باشد. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
-    <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"اعلان های دانلود ارسال شود."</string>
+    <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"اعلان\20014های دانلود ارسال شود."</string>
     <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد اعلان\20014های مربوط به دانلودهای کامل شده را ارسال کند. برنامه\20014های مضر می\20014توانند از این امکان استفاده کرده و برای سایر برنامه\20014هایی که فایل\20014ها را دانلود می\20014کنند، مشکلاتی را ایجاد کنند."</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"مشاهده همه دانلودها در حافظهٔ USB"</string>
     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"مشاهده همه دانلودها در کارت SD"</string>
     <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد بدون در نظر گرفتن اینکه کدام برنامه دانلود را انجام داده است، تمام دانلودهای موجود در کارت SD را مشاهده کند."</string>
     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"رزرو فضا در حافظه موقت دانلود"</string>
     <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را در حافظه پنهان دانلود کند، تا هنگامی که Download Manager به فضای بیشتری احتیاج دارد، بطور خودکار حذف نشوند.+"</string>
-    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"دانلود فایلها بدون اطلاع"</string>
+    <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"دانلود فایل\20014ها بدون اطلاع"</string>
     <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد فایل\20014ها را از طریق Download Manager، بدون نمایش اعلان به کاربر دانلود کند."</string>
     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"دسترسی به همه دانلودهای سیستم"</string>
     <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"به برنامه کاربردی اجازه می\20014دهد تمام دانلودهای شروع شده توسط هر برنامه\20014ای را در سیستم مشاهده کرده و تغییر دهد."</string>