am cc167f03: (-s ours) am bb611587: (-s ours) Import translations. DO NOT MERGE
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-vi / strings.xml
index 658cb6e..2067ace 100644 (file)
     <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Yêu cầu Wi-Fi."</string>
     <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Đã tạm dừng trong nền."</string>
     <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Bản tải xuống quá lớn so với mạng của nhà cung cấp"</string>
-    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Bạn phải sử dụng Wi-Fi để hoàn tất quá trình tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. "\n\n"Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
+    <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Bạn phải sử dụng Wi-Fi để hoàn tất quá trình tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. \n\nChạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Xếp hàng đợi để tải xuống sau?"</string>
-    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Việc bắt đầu tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này ngay bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin của bạn và/hoặc dẫn đến việc sử dụng quá mức kết nối dữ liệu di động của bạn, điều này có thể dẫn đến việc nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí bạn tùy theo gói dữ liệu của bạn."\n\n" Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
+    <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Việc bắt đầu tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này ngay bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin của bạn và/hoặc dẫn đến việc sử dụng quá mức kết nối dữ liệu di động của bạn, điều này có thể dẫn đến việc nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí bạn tùy theo gói dữ liệu của bạn.\n\n Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Hàng đợi"</string>
     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Hủy"</string>
     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Bắt đầu ngay bây giờ"</string>
     <string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
-    <!-- no translation found for notif_summary_active:one (8475775855911967027) -->
-    <!-- no translation found for notif_summary_active:other (9087228371320573153) -->
-    <!-- no translation found for notif_summary_waiting:one (5537481763963544278) -->
-    <!-- no translation found for notif_summary_waiting:other (549229034166062887) -->
-    <!-- no translation found for download_no_application_title (7935659741162801699) -->
-    <skip />
+  <plurals name="notif_summary_active">
+    <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Đang tải xuống 1 tệp"</item>
+    <item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"Đang tải xuống <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> tệp"</item>
+  </plurals>
+  <plurals name="notif_summary_waiting">
+    <item quantity="one" msgid="5537481763963544278">"1 tệp đang chờ tải xuống"</item>
+    <item quantity="other" msgid="549229034166062887">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> tệp đang chờ tải xuống"</item>
+  </plurals>
+    <string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Còn lại <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
+    <string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Không thể mở tệp"</string>
+    <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Bản tải xuống"</string>
+    <string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"Đã xếp hàng"</string>
+    <string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"Đang thực hiện"</string>
+    <string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Không thành công"</string>
+    <string name="download_running_percent" msgid="4529799113107391817">"Đang tải xuống, <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
 </resources>