23904d61f2d1a4f71a7c8bfa2c4d20df4165d40b
[android/platform/packages/providers/DownloadProvider.git] / res / values-vi / strings.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!--  Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
3
4      Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5      you may not use this file except in compliance with the License.
6      You may obtain a copy of the License at
7
8           http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13      See the License for the specific language governing permissions and
14      limitations under the License.
15  -->
16
17 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
18     xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
19     <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Trình quản lý Tải xuống"</string>
20     <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Truy cập trình quản lý tải xuống."</string>
21     <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"Cho phép ứng dụng truy cập trình quản lý tải xuống và sử dụng trình quản lý này để tải tệp xuống. Các ứng dụng độc hại có thể sử dụng quyền này để làm hỏng nội dung tải xuống và truy cập thông tin cá nhân."</string>
22     <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Chức năng nâng cao của trình quản lý tải xuống."</string>
23     <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Cho phép ứng dụng truy cập chức năng nâng cao của trình quản lý tải xuống. Các ứng dụng độc hại có thể sử dụng quyền này để làm hỏng nội dung tải xuống và truy cập thông tin cá nhân."</string>
24     <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Gửi thông báo tải xuống."</string>
25     <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Cho phép ứng dụng gửi thông báo về nội dung tải xuống đã hoàn tất. Các ứng dụng độc hại có thể sử dụng quyền này để gây nhầm lẫn cho các ứng dụng khác tải xuống tệp."</string>
26     <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Xem t.cả t.xuống trong b.nhớ USB"</string>
27     <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Xem tất cả nội dung tải xuống về thẻ SD"</string>
28     <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Cho phép ứng dụng xem tất cả nội dung tải xuống trên thẻ SD, bất kể ứng dụng nào đã tải xuống nội dung đó."</string>
29     <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Giữ lại dung lượng trong bộ nhớ cache tải xuống"</string>
30     <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Cho phép ứng dụng tải xuống tệp vào bộ nhớ cache tải xuống, bộ nhớ này không thể tự động bị xóa khi trình quản lý tải xuống cần thêm dung lượng."</string>
31     <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"tải xuống tệp không có thông báo"</string>
32     <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Cho phép ứng dụng tải xuống tệp qua trình quản lý tải xuống mà không hiển thị thông báo tới người dùng."</string>
33     <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Truy cập tất cả các bản tải xuống trong hệ thống"</string>
34     <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Cho phép ứng dụng xem và sửa đổi mọi bản tải xuống được bắt đầu bởi mọi ứng dụng trong hệ thống."</string>
35     <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Không có tiêu đề&gt;"</string>
36     <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
37     <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" và <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> mục khác"</string>
38     <string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Tải xuống hoàn tất"</string>
39     <string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Tải xuống không thành công"</string>
40     <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"K.thước t.xuống cần Wi-Fi"</string>
41     <string name="notification_paused_in_background" msgid="3786873946716398470">"Tạm dừng trong nền"</string>
42     <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Bản tải xuống quá lớn so với mạng của nhà cung cấp"</string>
43     <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Bạn phải sử dụng WiFi để hoàn tất bản tải xuống <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. "\n\n"Nhấp <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu bản tải xuống này khi bạn kết nối với mạng WiFi lần sau."</string>
44     <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Xếp hàng đợi để tải xuống sau?"</string>
45     <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Bắt đầu bản tải xuống <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin và/hoặc có thể gây ra sử dụng quá mức k.nối d.liệu ĐTDĐ của bạn, có thể dẫn đến nhà cung cấp ĐTDĐ tính phí tùy thuộc vào gói d.liệu của bạn."\n\n" Nhấp <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> dưới đây để bắt đầu bản tải xuống này khi bạn k.nối với mạng WiFi lần sau."</string>
46     <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Hàng đợi"</string>
47     <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Hủy"</string>
48     <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Bắt đầu ngay bây giờ"</string>
49     <string name="download_percent" msgid="6029710962459481088">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
50 </resources>