NTFS: Add fs/ntfs/attrib.[hc]::ntfs_attr_make_non_resident().
[linux-3.10.git] / fs / ntfs / attrib.c
2005-05-05 Anton Altaparmakov NTFS: Add fs/ntfs/attrib.[hc]::ntfs_attr_make_non_resid...
2005-05-05 Anton Altaparmakov NTFS: - Fix bug in fs/ntfs/attrib.c::ntfs_find_vcn_nolo...
2005-05-05 Anton Altaparmakov NTFS: Add fs/ntfs/attrib.[hc]::ntfs_attr_vcn_to_lcn_nol...
2005-05-05 Anton Altaparmakov NTFS: Add AT_EA in addition to AT_DATA to whitelist...
2005-05-05 Anton Altaparmakov NTFS: - Split ntfs_map_runlist() into ntfs_map_runlist...
2005-05-04 Anton Altaparmakov NTFS: Use i_size_read() in fs/ntfs/attrib.c::ntfs_attr_...
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2 master