gpu: nvgpu: Add GPCPLL DVFS state to debug prints
[linux-3.10.git] / drivers / gpu / nvgpu / Makefile
2014-11-01 Kenneth Adams gpu: nvgpu: T18x support
2014-11-01 Terje Bergstrom gpu: nvgpu: Per-chip interrupt processing
2014-10-23 Terje Bergstrom gpu: nvgpu: Fix build without Tegra clk framework
2014-10-23 Konsta Holtta gpu: nvgpu: allow building as a separate module
2014-08-28 Aingara Paramakuru gpu: nvgpu: support gk20a virtualization
2014-04-22 Bo Yan gpu: nvgpu: Add GPU driver for GM20B