Documentation: update broken web addresses.
[linux-3.10.git] / Documentation / input / elantech.txt
2010-05-04 Florian Ragwitz Input: elantech - ignore high bits in the position...
2008-10-17 Arjan Opmeer Input: psmouse - add support for Elantech touchpads