ARM: at91/at91sam9x5 DTS: correct wrong PIO BANK values on u(s)arts
Richard Genoud [Fri, 18 Jan 2013 16:41:21 +0000 (16:41 +0000)]
The PIN_BANK 3 is for PDxx pins, not PCxx pins.
And PIN_BANK 1 is for PBxx, not PIN_BANK 0.

Signed-off-by: Richard Genoud <richard.genoud@gmail.com>
Acked-by: Jean-Christophe PLAGNIOL-VILLARD <plagnioj@jcrosoft.com>
Signed-off-by: Nicolas Ferre <nicolas.ferre@atmel.com>

arch/arm/boot/dts/at91sam9x5.dtsi

index 3a47cf9..e9c4290 100644 (file)
 
                                        pinctrl_usart1_rts: usart1_rts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 27 0x3 0x0>; /* PC27 periph C */
+                                                       <2 27 0x3 0x0>; /* PC27 periph C */
                                        };
 
                                        pinctrl_usart1_cts: usart1_cts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 28 0x3 0x0>; /* PC28 periph C */
+                                                       <2 28 0x3 0x0>; /* PC28 periph C */
                                        };
                                };
 
 
                                        pinctrl_uart2_rts: uart2_rts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <0 0 0x2 0x0>;  /* PB0 periph B */
+                                                       <1 0 0x2 0x0>;  /* PB0 periph B */
                                        };
 
                                        pinctrl_uart2_cts: uart2_cts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <0 1 0x2 0x0>;  /* PB1 periph B */
+                                                       <1 1 0x2 0x0>;  /* PB1 periph B */
                                        };
                                };
 
                                usart3 {
                                        pinctrl_uart3: usart3-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 23 0x2 0x1   /* PC22 periph B with pullup */
-                                                        3 23 0x2 0x0>; /* PC23 periph B */
+                                                       <2 23 0x2 0x1   /* PC22 periph B with pullup */
+                                                        2 23 0x2 0x0>; /* PC23 periph B */
                                        };
 
                                        pinctrl_usart3_rts: usart3_rts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 24 0x2 0x0>; /* PC24 periph B */
+                                                       <2 24 0x2 0x0>; /* PC24 periph B */
                                        };
 
                                        pinctrl_usart3_cts: usart3_cts-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 25 0x2 0x0>; /* PC25 periph B */
+                                                       <2 25 0x2 0x0>; /* PC25 periph B */
                                        };
                                };
 
                                uart0 {
                                        pinctrl_uart0: uart0-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 8 0x3 0x0    /* PC8 periph C */
-                                                        3 9 0x3 0x1>;  /* PC9 periph C with pullup */
+                                                       <2 8 0x3 0x0    /* PC8 periph C */
+                                                        2 9 0x3 0x1>;  /* PC9 periph C with pullup */
                                        };
                                };
 
                                uart1 {
                                        pinctrl_uart1: uart1-0 {
                                                atmel,pins =
-                                                       <3 16 0x3 0x0   /* PC16 periph C */
-                                                        3 17 0x3 0x1>; /* PC17 periph C with pullup */
+                                                       <2 16 0x3 0x0   /* PC16 periph C */
+                                                        2 17 0x3 0x1>; /* PC17 periph C with pullup */
                                        };
                                };