TOMOYO: Add auditing interface.
[linux-2.6.git] / security / tomoyo / memory.c
2011-06-28 Tetsuo Handa TOMOYO: Add auditing interface.
2011-06-28 Tetsuo Handa TOMOYO: Use struct for passing ACL line.
2011-06-28 Tetsuo Handa TOMOYO: Cleanup part 3.
2011-03-30 Xiaochen Wang tomoyo: fix memory leak in tomoyo_commit_ok()
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Rename symbols.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Copy directly to userspace buffer.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Use common code for domain transition control.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Merge path_group and number_group.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Use array of "struct list_head".
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Make read function to void.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Support longer pathname.
2010-08-02 Tetsuo Handa TOMOYO: Split files into some pieces.