memcg: bugfix for memory hotplug
[linux-2.6.git] / mm / page_cgroup.c
2008-11-13 KAMEZAWA Hiroyuki memcg: bugfix for memory hotplug
2008-10-23 KAMEZAWA Hiroyuki memcg: fix page_cgroup allocation
2008-10-23 Paul Mundt mm: page_cgroup needs linux/vmalloc.h for vmalloc_node...
2008-10-20 KAMEZAWA Hiroyuki memcg: allocate all page_cgroup at boot