i2c: tegra: Add delay before resetting the controller after NACK
[linux-2.6.git] / drivers / vhost / Kconfig
2010-02-18 Arnd Bergmann net/macvtap: add vhost support
2010-01-21 Michael S. Tsirkin vhost: fix TUN=m VHOST_NET=y
2010-01-15 Michael S. Tsirkin vhost_net: a kernel-level virtio server