pcmcia: pxa2xx/vpac270: free gpios on exist rather than requesting
[linux-2.6.git] / drivers / pcmcia / pxa2xx_colibri.c
2011-03-16 Marek Vasut ARM: pxa: Use gpio arrays in colibri_pcmcia driver
2011-02-27 Dmitry Eremin-Sole... ARM: pxa/colibri: don't register pxa2xx-pcmcia nodes...
2010-12-20 Marek Vasut ARM: pxa: Colibri PXA320 PCMCIA driver
2010-12-20 Marek Vasut ARM: pxa: Toradex Colibri PXA270 CF support