bnx2x, cnic, bnx2i: use new FW/HSI
[linux-2.6.git] / drivers / net / cnic_defs.h
2010-10-06 Dmitry Kravkov bnx2x, cnic, bnx2i: use new FW/HSI
2010-02-26 Michael Chan cnic: Update version to 2.1.1.
2009-10-12 Michael Chan cnic: Add bnx2x data structures.
2009-06-09 Michael Chan [SCSI] cnic: Add new Broadcom CNIC driver.