Merge commit 'main-jb-2012.08.03-B4' into t114-0806
[linux-2.6.git] / drivers / edp /
2012-08-02 Sivaram Nair pm: EDP: loan handling
2012-08-01 Sivaram Nair pm: EDP: Makefile for EDP framework
2012-08-01 Sivaram Nair pm: EDP: Kconfig for EDP
2012-08-01 Sivaram Nair pm: EDP: positive E-state handing
2012-07-24 Sivaram Nair pm: EDP: adding client registration
2012-07-24 Sivaram Nair pm: EDP: introducing EDP manager