MIPS: TXx9: Cache fixup
[linux-2.6.git] / arch / mips / txx9 / jmr3927 / setup.c
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Cache fixup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Unify serial_txx9 setup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Random cleanup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Make tx3927-specific code more independent
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Cleanup watchdog
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Cleanup restart/halt/power_off
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: PCI error handling
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Fix JMR3927 irq numbers
2008-07-20 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Add 64-bit support
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: cleanup and fix some sparse warnings
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: rename asm-mips/mach-jmr3927 to asm-mips...
2008-07-15 Yoichi Yuasa [MIPS] remove machtype for group Toshiba
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Make single kernel can support multiple...
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize PCI code
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize code