MIPS: TXx9: Cache fixup
[linux-2.6.git] / arch / mips / txx9 / generic / setup_tx4927.c
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Cache fixup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Unify serial_txx9 setup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Cleanup watchdog
2008-07-20 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Add 64-bit support