MIPS: TXx9: Cache fixup
[linux-2.6.git] / arch / mips / txx9 / generic / setup.c
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Cache fixup
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Early command-line preprocessing
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Add prom_getenv
2008-10-11 Atsushi Nemoto MIPS: TXx9: Improve handling of built-in and command...
2008-09-05 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Fix txx9_pcode initialization
2008-08-26 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Fix mips_hpt_frequency initialization
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Support early_printk
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Unify serial_txx9 setup
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Make tx4938-specific code more independent
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Cleanup watchdog
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Cleanup restart/halt/power_off
2008-07-30 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Add some pci options
2008-07-20 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Fix some sparse warnings
2008-07-20 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Add 64-bit support
2008-07-20 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Miscellaneous build fixes
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: cleanup and fix some sparse warnings
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: rename asm-mips/mach-jmr3927 to asm-mips...
2008-07-15 Yoichi Yuasa [MIPS] txx9_board_vec set directly without mips_machtype
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Make single kernel can support multiple...
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize PCI code