[MIPS] TXx9: Reorganize PCI code
[linux-2.6.git] / arch / mips / pci / fixup-rbtx4938.c
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize PCI code
2008-07-15 Atsushi Nemoto [MIPS] TXx9: Reorganize code