[IA64] sparse cleanup of TIOCA files
[linux-2.6.git] / arch / ia64 / sn / pci / tioca_provider.c
2005-06-28 Prarit Bhargava [IA64] sparse cleanup of TIOCA files
2005-05-03 Mark Maule [IA64] altix: fix TIOCA dmamap list_add
2005-04-25 Mark Maule [IA64-SGI] disable TIOCA GART TLB prefetching
2005-04-25 Mark Maule [IA64-SGI] altix: tioca chip driver (agp)