rtc: tps80031: register as mfd sub device
[linux-2.6.git] / arch / arm / mach-tegra / board-kai-memory.c
2012-04-23 Ankit Pashiney ARM: tegra: dvfs: update DVFS table for Kai
2012-03-08 Karthik Ramakrishnan arm: tegra: kai: Enable 12.75MHz emc for kai
2012-01-30 Johnny Qiu arm: tegra: kai: Add DVFS table for Hynix DDR3