hwmon: (it87) Add support for old automatic fan speed control
[linux-2.6.git] / Documentation / kvm /
2009-12-27 Jan Kiszka KVM: x86: Extend KVM_SET_VCPU_EVENTS with selective...
2009-12-03 Jan Kiszka KVM: x86: Add KVM_GET/SET_VCPU_EVENTS
2009-12-03 Glauber Costa KVM: allow userspace to adjust kvmclock offset
2009-12-03 Ed Swierk KVM: Xen PV-on-HVM guest support
2009-09-10 Avi Kivity KVM: Document KVM_CAP_IRQCHIP
2009-09-10 Avi Kivity KVM: Document basic API