[ARM] mmp2: add support for board IRQs
Haojian Zhuang [Thu, 28 Jan 2010 04:34:59 +0000 (12:34 +0800)]
Signed-off-by: Haojian Zhuang <haojian.zhuang@marvell.com>
Signed-off-by: Eric Miao <eric.y.miao@gmail.com>

arch/arm/mach-mmp/include/mach/irqs.h

index f907cc9..0270119 100644 (file)
 #define IRQ_GPIO_NUM                   192
 #define IRQ_GPIO(x)                    (IRQ_GPIO_START + (x))
 
-#define NR_IRQS                (IRQ_GPIO_START + IRQ_GPIO_NUM)
+/* Board IRQ - 64 by default, increase if not enough */
+#define IRQ_BOARD_START                        (IRQ_GPIO_START + IRQ_GPIO_NUM)
+#define IRQ_BOARD_END                  (IRQ_BOARD_START + 64)
+
+#define NR_IRQS                                (IRQ_BOARD_END)
 
 #endif /* __ASM_MACH_IRQS_H */