ARM: tegra30: pcie: add MEM_SIZE_x, MEM_BASE_x and PREFETCH_MEM_BASE_x
Varun Wadekar [Wed, 18 Apr 2012 06:27:01 +0000 (11:27 +0530)]
Change-Id: I350e5e492a60912659e68268f60fb734a3686e09
Signed-off-by: Varun Wadekar <vwadekar@nvidia.com>

arch/arm/mach-tegra/pcie.c

index 799b8c2..62da0b4 100644 (file)
  */
 #define PCIE_IOMAP_SZ          (PCIE_REGS_SZ + PCIE_CFG_SZ + PCIE_EXT_CFG_SZ)
 
-#define MMIO_BASE                              (TEGRA_PCIE_BASE + SZ_48M)
+#define MMIO_BASE                              (TEGRA_PCIE_BASE + SZ_32M + SZ_16M)
 #define MMIO_SIZE                                                      SZ_1M
 #define MEM_BASE_0                             (TEGRA_PCIE_BASE + SZ_256M)
-#define MEM_SIZE                                                       SZ_256M
-#define PREFETCH_MEM_BASE_0                    (MEM_BASE_0 + MEM_SIZE)
-#define PREFETCH_MEM_SIZE                                              SZ_512M
+#define MEM_SIZE_0             SZ_128M
+#define MEM_BASE_1             (MEM_BASE_0 + MEM_SIZE_0)
+#define MEM_SIZE_1             SZ_128M
+#define PREFETCH_MEM_BASE_0    (MEM_BASE_0 + MEM_SIZE_0)
+#define PREFETCH_MEM_SIZE_0    SZ_128M
+#define PREFETCH_MEM_BASE_1    (PREFETCH_MEM_BASE_0 + PREFETCH_MEM_SIZE_0)
+#define PREFETCH_MEM_SIZE_1    SZ_128M
 #endif
 
 #define  PCIE_CONF_BUS(b)                                      ((b) << 16)