Input: matrix-keypad - switch to using dev_pm_ops
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 4 Dec 2009 06:24:15 +0000 (22:24 -0800)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 4 Dec 2009 06:26:03 +0000 (22:26 -0800)
commitf72a28aba92d5a599c8a772e443aa8f079b3091f
tree6bf48d24091a149f84e085462bd6295af4a3bb11
parent467832032cc07626880363efa8625719c16c04eb
Input: matrix-keypad - switch to using dev_pm_ops

Acked-by: Rafael J. Wysocki <rjw@sisk.pl>
Signed-off-by: Dmitry Torokhov <dtor@mail.ru>
drivers/input/keyboard/matrix_keypad.c