w1: documentation update
authorEvgeniy Polyakov <zbr@ioremap.net>
Thu, 8 Jan 2009 02:09:02 +0000 (18:09 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Thu, 8 Jan 2009 16:31:13 +0000 (08:31 -0800)
commite4e056aa3518197830c884b85268799b1868e8e3
tree2454ffb99f732c84a35ccac1f072b14b6c72cf9a
parent3b8384070ea1dc358f6da6233b3b6c0926ae1bf4
w1: documentation update

Signed-off-by: Evgeniy Polyakov <zbr@ioremap.net>
Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org>
Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Documentation/w1/w1.netlink