netns xfrm: policy flushing in netns
authorAlexey Dobriyan <adobriyan@gmail.com>
Wed, 26 Nov 2008 01:33:32 +0000 (17:33 -0800)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Wed, 26 Nov 2008 01:33:32 +0000 (17:33 -0800)
commit33ffbbd52c327225a3e28485c39dc5746d81be03
treeae11b5bbc1651fa5bb53c6c9764128ad7a8a574a
parent1121994c803f4a4f471d617443ff2a09515725e7
netns xfrm: policy flushing in netns

Signed-off-by: Alexey Dobriyan <adobriyan@gmail.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
include/net/xfrm.h
net/key/af_key.c
net/xfrm/xfrm_policy.c
net/xfrm/xfrm_user.c