netns xfrm: state flush in netns
authorAlexey Dobriyan <adobriyan@gmail.com>
Wed, 26 Nov 2008 01:30:18 +0000 (17:30 -0800)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Wed, 26 Nov 2008 01:30:18 +0000 (17:30 -0800)
commit0e6024519b4da2d9413b97be1de8122d5709ccc1
tree169bb5b6b763dbb63ccb23decd36441daa8398ca
parent98806f75ba2afc716e4d2f915d3ac7687546f9c0
netns xfrm: state flush in netns

Signed-off-by: Alexey Dobriyan <adobriyan@gmail.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
include/net/xfrm.h
net/key/af_key.c
net/xfrm/xfrm_state.c
net/xfrm/xfrm_user.c