[SCSI] bnx2i: Add bnx2i iSCSI driver.
[linux-2.6.git] / drivers / scsi / bnx2i / Makefile
1 bnx2i-y := bnx2i_init.o bnx2i_hwi.o bnx2i_iscsi.o bnx2i_sysfs.o
2
3 obj-$(CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI) += bnx2i.o