Remove obsolete #include <linux/config.h>
[linux-2.6.git] / drivers / net / rrunner.h
1 #ifndef _RRUNNER_H_
2 #define _RRUNNER_H_
3
4 #include <linux/interrupt.h>
5
6 #if ((BITS_PER_LONG != 32) && (BITS_PER_LONG != 64))
7 #error "BITS_PER_LONG not defined or not valid"
8 #endif
9
10
11 struct rr_regs {
12
13         u32     pad0[16];
14
15         u32     HostCtrl;
16         u32     LocalCtrl;
17         u32     Pc;
18         u32     BrkPt;
19
20 /* Timer increments every 0.97 micro-seconds (unsigned int) */
21         u32     Timer_Hi;
22         u32     Timer;
23         u32     TimerRef;
24         u32     PciState;
25
26         u32     Event;
27         u32     MbEvent;
28
29         u32     WinBase;
30         u32     WinData;
31         u32     RX_state;
32         u32     TX_state;
33
34         u32     Overhead;
35         u32     ExtIo;
36
37         u32     DmaWriteHostHi;
38         u32     DmaWriteHostLo;
39
40         u32     pad1[2];
41
42         u32     DmaReadHostHi;
43         u32     DmaReadHostLo;
44
45         u32     pad2;
46
47         u32     DmaReadLen;
48         u32     DmaWriteState;
49
50         u32     DmaWriteLcl;
51         u32     DmaWriteIPchecksum;
52         u32     DmaWriteLen;
53         u32     DmaReadState;
54         u32     DmaReadLcl;
55         u32     DmaReadIPchecksum;
56         u32     pad3;
57
58         u32     RxBase;
59         u32     RxPrd;
60         u32     RxCon;
61
62         u32     pad4;
63
64         u32     TxBase;
65         u32     TxPrd;
66         u32     TxCon;
67
68         u32     pad5;
69
70         u32     RxIndPro;
71         u32     RxIndCon;
72         u32     RxIndRef;
73
74         u32     pad6;
75
76         u32     TxIndPro;
77         u32     TxIndCon;
78         u32     TxIndRef;
79
80         u32     pad7[17];
81
82         u32     DrCmndPro;
83         u32     DrCmndCon;
84         u32     DrCmndRef;
85
86         u32     pad8;
87
88         u32     DwCmndPro;
89         u32     DwCmndCon;
90         u32     DwCmndRef;
91
92         u32     AssistState;
93
94         u32     DrDataPro;
95         u32     DrDataCon;
96         u32     DrDataRef;
97
98         u32     pad9;
99
100         u32     DwDataPro;
101         u32     DwDataCon;
102         u32     DwDataRef;
103
104         u32     pad10[33];
105
106         u32     EvtCon;
107
108         u32     pad11[5];
109
110         u32     TxPi;
111         u32     IpRxPi;
112
113         u32     pad11a[8];
114
115         u32     CmdRing[16];
116
117 /* The ULA is in two registers the high order two bytes of the first
118  * word contain the RunCode features.
119  * ula0         res     res     byte0   byte1
120  * ula1         byte2   byte3   byte4   byte5
121  */
122         u32     Ula0;
123         u32     Ula1;
124
125         u32     RxRingHi;
126         u32     RxRingLo;
127
128         u32     InfoPtrHi;
129         u32     InfoPtrLo;
130
131         u32     Mode;
132
133         u32     ConRetry;
134         u32     ConRetryTmr;
135
136         u32     ConTmout;
137         u32     CtatTmr;
138
139         u32     MaxRxRng;
140
141         u32     IntrTmr;
142         u32     TxDataMvTimeout;
143         u32     RxDataMvTimeout;
144
145         u32     EvtPrd;
146         u32     TraceIdx;
147
148         u32     Fail1;
149         u32     Fail2;
150
151         u32     DrvPrm;
152
153         u32     FilterLA;
154
155         u32     FwRev;
156         u32     FwRes1;
157         u32     FwRes2;
158         u32     FwRes3;
159
160         u32     WriteDmaThresh;
161         u32     ReadDmaThresh;
162
163         u32     pad12[325];
164         u32     Window[512];
165 };
166
167 /*
168  * Host control register bits.
169  */
170         
171 #define RR_INT          0x01
172 #define RR_CLEAR_INT    0x02
173 #define NO_SWAP         0x04000004
174 #define NO_SWAP1        0x00000004
175 #define PCI_RESET_NIC   0x08
176 #define HALT_NIC        0x10
177 #define SSTEP_NIC       0x20
178 #define MEM_READ_MULTI  0x40
179 #define NIC_HALTED      0x100
180 #define HALT_INST       0x200
181 #define PARITY_ERR      0x400
182 #define INVALID_INST_B  0x800
183 #define RR_REV_2        0x20000000
184 #define RR_REV_MASK     0xf0000000
185
186 /*
187  * Local control register bits.
188  */
189
190 #define INTA_STATE              0x01
191 #define CLEAR_INTA              0x02
192 #define FAST_EEPROM_ACCESS      0x08
193 #define ENABLE_EXTRA_SRAM       0x100
194 #define ENABLE_EXTRA_DESC       0x200
195 #define ENABLE_PARITY           0x400
196 #define FORCE_DMA_PARITY_ERROR  0x800
197 #define ENABLE_EEPROM_WRITE     0x1000
198 #define ENABLE_DATA_CACHE       0x2000
199 #define SRAM_LO_PARITY_ERR      0x4000
200 #define SRAM_HI_PARITY_ERR      0x8000
201
202 /*
203  * PCI state bits.
204  */
205
206 #define FORCE_PCI_RESET         0x01
207 #define PROVIDE_LENGTH          0x02
208 #define MASK_DMA_READ_MAX       0x1C
209 #define RBURST_DISABLE          0x00
210 #define RBURST_4                0x04
211 #define RBURST_16               0x08
212 #define RBURST_32               0x0C
213 #define RBURST_64               0x10
214 #define RBURST_128              0x14
215 #define RBURST_256              0x18
216 #define RBURST_1024             0x1C
217 #define MASK_DMA_WRITE_MAX      0xE0
218 #define WBURST_DISABLE          0x00
219 #define WBURST_4                0x20
220 #define WBURST_16               0x40
221 #define WBURST_32               0x60
222 #define WBURST_64               0x80
223 #define WBURST_128              0xa0
224 #define WBURST_256              0xc0
225 #define WBURST_1024             0xe0
226 #define MASK_MIN_DMA            0xFF00
227 #define FIFO_RETRY_ENABLE       0x10000
228
229 /*
230  * Event register
231  */
232
233 #define DMA_WRITE_DONE          0x10000
234 #define DMA_READ_DONE           0x20000
235 #define DMA_WRITE_ERR           0x40000
236 #define DMA_READ_ERR            0x80000
237
238 /*
239  * Receive state
240  *
241  * RoadRunner HIPPI Receive State Register controls and monitors the 
242  * HIPPI receive interface in the NIC. Look at err bits when a HIPPI
243  * receive Error Event occurs. 
244  */
245
246 #define ENABLE_NEW_CON          0x01
247 #define RESET_RECV              0x02
248 #define RECV_ALL                0x00
249 #define RECV_1K                 0x20
250 #define RECV_2K                 0x40
251 #define RECV_4K                 0x60
252 #define RECV_8K                 0x80
253 #define RECV_16K                0xa0
254 #define RECV_32K                0xc0
255 #define RECV_64K                0xe0
256
257 /*
258  * Transmit status.
259  */
260
261 #define ENA_XMIT                0x01
262 #define PERM_CON                0x02
263
264 /*
265  * DMA write state
266  */
267
268 #define RESET_DMA               0x01
269 #define NO_SWAP_DMA             0x02
270 #define DMA_ACTIVE              0x04
271 #define THRESH_MASK             0x1F
272 #define DMA_ERROR_MASK          0xff000000
273
274 /*
275  * Gooddies stored in the ULA registers.
276  */
277
278 #define TRACE_ON_WHAT_BIT       0x00020000    /* Traces on */
279 #define ONEM_BUF_WHAT_BIT       0x00040000    /* 1Meg vs 256K */
280 #define CHAR_API_WHAT_BIT       0x00080000    /* Char API vs network only */
281 #define CMD_EVT_WHAT_BIT        0x00200000    /* Command event */
282 #define LONG_TX_WHAT_BIT        0x00400000
283 #define LONG_RX_WHAT_BIT        0x00800000
284 #define WHAT_BIT_MASK           0xFFFD0000    /* Feature bit mask */
285
286 /*
287  * Mode status
288  */
289
290 #define EVENT_OVFL              0x80000000
291 #define FATAL_ERR               0x40000000
292 #define LOOP_BACK               0x01
293 #define MODE_PH                 0x02
294 #define MODE_FP                 0x00
295 #define PTR64BIT                0x04
296 #define PTR32BIT                0x00
297 #define PTR_WD_SWAP             0x08
298 #define PTR_WD_NOSWAP           0x00
299 #define POST_WARN_EVENT         0x10
300 #define ERR_TERM                0x20
301 #define DIRECT_CONN             0x40
302 #define NO_NIC_WATCHDOG         0x80
303 #define SWAP_DATA               0x100
304 #define SWAP_CONTROL            0x200
305 #define NIC_HALT_ON_ERR         0x400
306 #define NIC_NO_RESTART          0x800
307 #define HALF_DUP_TX             0x1000
308 #define HALF_DUP_RX             0x2000
309
310
311 /*
312  * Error codes
313  */
314
315 /* Host Error Codes - values of fail1 */
316 #define ERR_UNKNOWN_MBOX        0x1001
317 #define ERR_UNKNOWN_CMD         0x1002
318 #define ERR_MAX_RING            0x1003
319 #define ERR_RING_CLOSED         0x1004
320 #define ERR_RING_OPEN           0x1005
321 /* Firmware internal errors */
322 #define ERR_EVENT_RING_FULL     0x01
323 #define ERR_DW_PEND_CMND_FULL   0x02
324 #define ERR_DR_PEND_CMND_FULL   0x03
325 #define ERR_DW_PEND_DATA_FULL   0x04
326 #define ERR_DR_PEND_DATA_FULL   0x05
327 #define ERR_ILLEGAL_JUMP        0x06
328 #define ERR_UNIMPLEMENTED       0x07
329 #define ERR_TX_INFO_FULL        0x08
330 #define ERR_RX_INFO_FULL        0x09
331 #define ERR_ILLEGAL_MODE        0x0A
332 #define ERR_MAIN_TIMEOUT        0x0B
333 #define ERR_EVENT_BITS          0x0C
334 #define ERR_UNPEND_FULL         0x0D
335 #define ERR_TIMER_QUEUE_FULL    0x0E
336 #define ERR_TIMER_QUEUE_EMPTY   0x0F
337 #define ERR_TIMER_NO_FREE       0x10
338 #define ERR_INTR_START          0x11
339 #define ERR_BAD_STARTUP         0x12
340 #define ERR_NO_PKT_END          0x13
341 #define ERR_HALTED_ON_ERR       0x14
342 /* Hardware NIC Errors */
343 #define ERR_WRITE_DMA           0x0101
344 #define ERR_READ_DMA            0x0102
345 #define ERR_EXT_SERIAL          0x0103
346 #define ERR_TX_INT_PARITY       0x0104
347
348
349 /*
350  * Event definitions
351  */
352
353 #define EVT_RING_ENTRIES        64
354 #define EVT_RING_SIZE           (EVT_RING_ENTRIES * sizeof(struct event))
355
356 struct event {
357 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
358         u16     index;
359         u8      ring;
360         u8      code;
361 #else
362         u8      code;
363         u8      ring;
364         u16     index;
365 #endif
366         u32     timestamp;
367 };
368
369 /*
370  * General Events
371  */
372
373 #define E_NIC_UP        0x01
374 #define E_WATCHDOG      0x02
375
376 #define E_STAT_UPD      0x04
377 #define E_INVAL_CMD     0x05
378 #define E_SET_CMD_CONS  0x06
379 #define E_LINK_ON       0x07
380 #define E_LINK_OFF      0x08
381 #define E_INTERN_ERR    0x09
382 #define E_HOST_ERR      0x0A
383 #define E_STATS_UPDATE  0x0B
384 #define E_REJECTING     0x0C
385
386 /*
387  * Send  Events
388  */
389 #define E_CON_REJ       0x13
390 #define E_CON_TMOUT     0x14
391 #define E_CON_NC_TMOUT  0x15    /* I  , Connection No Campon Timeout */
392 #define E_DISC_ERR      0x16
393 #define E_INT_PRTY      0x17
394 #define E_TX_IDLE       0x18
395 #define E_TX_LINK_DROP  0x19
396 #define E_TX_INV_RNG    0x1A
397 #define E_TX_INV_BUF    0x1B
398 #define E_TX_INV_DSC    0x1C
399
400 /*
401  * Destination Events
402  */
403 /*
404  * General Receive events
405  */
406 #define E_VAL_RNG       0x20
407 #define E_RX_RNG_ENER   0x21
408 #define E_INV_RNG       0x22
409 #define E_RX_RNG_SPC    0x23
410 #define E_RX_RNG_OUT    0x24
411 #define E_PKT_DISCARD   0x25
412 #define E_INFO_EVT      0x27
413
414 /*
415  * Data corrupted events
416  */
417 #define E_RX_PAR_ERR    0x2B
418 #define E_RX_LLRC_ERR   0x2C
419 #define E_IP_CKSM_ERR   0x2D
420 #define E_DTA_CKSM_ERR  0x2E
421 #define E_SHT_BST       0x2F
422
423 /*
424  * Data lost events
425  */
426 #define E_LST_LNK_ERR   0x30
427 #define E_FLG_SYN_ERR   0x31
428 #define E_FRM_ERR       0x32
429 #define E_RX_IDLE       0x33
430 #define E_PKT_LN_ERR    0x34
431 #define E_STATE_ERR     0x35
432 #define E_UNEXP_DATA    0x3C
433
434 /*
435  * Fatal events
436  */
437 #define E_RX_INV_BUF    0x36
438 #define E_RX_INV_DSC    0x37
439 #define E_RNG_BLK       0x38
440
441 /*
442  * Warning events
443  */
444 #define E_RX_TO         0x39
445 #define E_BFR_SPC       0x3A
446 #define E_INV_ULP       0x3B
447
448 #define E_NOT_IMPLEMENTED 0x40
449
450
451 /*
452  * Commands
453  */
454
455 #define CMD_RING_ENTRIES        16
456
457 struct cmd {
458 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
459         u16     index;
460         u8      ring;
461         u8      code;
462 #else
463         u8      code;
464         u8      ring;
465         u16     index;
466 #endif
467 };
468
469 #define C_START_FW      0x01
470 #define C_UPD_STAT      0x02
471 #define C_WATCHDOG      0x05
472 #define C_DEL_RNG       0x09
473 #define C_NEW_RNG       0x0A
474 #define C_CONN          0x0D
475
476
477 /*
478  * Mode bits
479  */
480
481 #define  PACKET_BAD             0x01 /* Packet had link-layer error */
482 #define  INTERRUPT              0x02
483 #define  TX_IP_CKSUM            0x04
484 #define  PACKET_END             0x08
485 #define  PACKET_START           0x10
486 #define  SAME_IFIELD            0x80
487
488
489 typedef struct {
490 #if (BITS_PER_LONG == 64)
491         u64 addrlo;
492 #else
493         u32 addrhi;
494         u32 addrlo;
495 #endif
496 } rraddr;
497
498
499 static inline void set_rraddr(rraddr *ra, dma_addr_t addr)
500 {
501         unsigned long baddr = addr;
502 #if (BITS_PER_LONG == 64)
503         ra->addrlo = baddr;
504 #else
505     /* Don't bother setting zero every time */
506         ra->addrlo = baddr;
507 #endif
508         mb();
509 }
510
511
512 static inline void set_rxaddr(struct rr_regs __iomem *regs, volatile dma_addr_t addr)
513 {
514         unsigned long baddr = addr;
515 #if (BITS_PER_LONG == 64) && defined(__LITTLE_ENDIAN)
516         writel(baddr & 0xffffffff, &regs->RxRingHi);
517         writel(baddr >> 32, &regs->RxRingLo);
518 #elif (BITS_PER_LONG == 64)
519         writel(baddr >> 32, &regs->RxRingHi);
520         writel(baddr & 0xffffffff, &regs->RxRingLo);
521 #else
522         writel(0, &regs->RxRingHi);
523         writel(baddr, &regs->RxRingLo);
524 #endif
525         mb();
526 }
527
528
529 static inline void set_infoaddr(struct rr_regs __iomem *regs, volatile dma_addr_t addr)
530 {
531         unsigned long baddr = addr;
532 #if (BITS_PER_LONG == 64) && defined(__LITTLE_ENDIAN)
533         writel(baddr & 0xffffffff, &regs->InfoPtrHi);
534         writel(baddr >> 32, &regs->InfoPtrLo);
535 #elif (BITS_PER_LONG == 64)
536         writel(baddr >> 32, &regs->InfoPtrHi);
537         writel(baddr & 0xffffffff, &regs->InfoPtrLo);
538 #else
539         writel(0, &regs->InfoPtrHi);
540         writel(baddr, &regs->InfoPtrLo);
541 #endif
542         mb();
543 }
544
545
546 /*
547  * TX ring
548  */
549
550 #ifdef CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS
551 #define TX_RING_ENTRIES 32
552 #else
553 #define TX_RING_ENTRIES 16
554 #endif
555 #define TX_TOTAL_SIZE   (TX_RING_ENTRIES * sizeof(struct tx_desc))
556
557 struct tx_desc{
558         rraddr  addr;
559         u32     res;
560 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
561         u16     size;
562         u8      pad;
563         u8      mode;
564 #else
565         u8      mode;
566         u8      pad;
567         u16     size;
568 #endif
569 };
570
571
572 #ifdef CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS
573 #define RX_RING_ENTRIES 32
574 #else
575 #define RX_RING_ENTRIES 16
576 #endif
577 #define RX_TOTAL_SIZE   (RX_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc))
578
579 struct rx_desc{
580         rraddr  addr;
581         u32     res;
582 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
583         u16     size;
584         u8      pad;
585         u8      mode;
586 #else
587         u8      mode;
588         u8      pad;
589         u16     size;
590 #endif
591 };
592
593
594 /*
595  * ioctl's
596  */
597
598 #define SIOCRRPFW       SIOCDEVPRIVATE          /* put firmware */
599 #define SIOCRRGFW       SIOCDEVPRIVATE+1        /* get firmware */
600 #define SIOCRRID        SIOCDEVPRIVATE+2        /* identify */
601
602
603 struct seg_hdr {
604         u32     seg_start;
605         u32     seg_len;
606         u32     seg_eestart;
607 };
608
609
610 #define EEPROM_BASE 0x80000000
611 #define EEPROM_WORDS 8192
612 #define EEPROM_BYTES (EEPROM_WORDS * sizeof(u32))
613
614 struct eeprom_boot {
615         u32     key1;
616         u32     key2;
617         u32     sram_size;
618         struct  seg_hdr loader;
619         u32     init_chksum;
620         u32     reserved1;
621 };
622
623 struct eeprom_manf {
624         u32     HeaderFmt;
625         u32     Firmware;
626         u32     BoardRevision;
627         u32     RoadrunnerRev;
628         char    OpticsPart[8];
629         u32     OpticsRev;
630         u32     pad1;
631         char    SramPart[8];
632         u32     SramRev;
633         u32     pad2;
634         char    EepromPart[8];
635         u32     EepromRev;
636         u32     EepromSize;
637         char    PalPart[8];
638         u32     PalRev;
639         u32     pad3;
640         char    PalCodeFile[12];
641         u32     PalCodeRev;
642         char    BoardULA[8];
643         char    SerialNo[8];
644         char    MfgDate[8];
645         char    MfgTime[8];
646         char    ModifyDate[8];
647         u32     ModCount;
648         u32     pad4[13];
649 };
650
651
652 struct eeprom_phase_info {
653         char    phase1File[12];
654         u32     phase1Rev;
655         char    phase1Date[8];
656         char    phase2File[12];
657         u32     phase2Rev;
658         char    phase2Date[8];
659         u32     reserved7[4];
660 };
661
662 struct eeprom_rncd_info {
663         u32     FwStart;
664         u32     FwRev;
665         char    FwDate[8];
666         u32     AddrRunCodeSegs;
667         u32     FileNames;
668         char    File[13][8];
669 };
670
671
672 /* Phase 1 region (starts are word offset 0x80) */
673 struct phase1_hdr{
674         u32     jump;
675         u32     noop;
676         struct seg_hdr phase2Seg;
677 };
678
679 struct eeprom {
680         struct eeprom_boot      boot;
681         u32                     pad1[8];
682         struct eeprom_manf      manf;
683         struct eeprom_phase_info phase_info;
684         struct eeprom_rncd_info rncd_info;
685         u32                     pad2[15];
686         u32                     hdr_checksum;
687         struct phase1_hdr       phase1;
688 };
689
690
691 struct rr_stats {
692         u32     NicTimeStamp;
693         u32     RngCreated;
694         u32     RngDeleted;
695         u32     IntrGen;
696         u32     NEvtOvfl;
697         u32     InvCmd;
698         u32     DmaReadErrs;
699         u32     DmaWriteErrs;
700         u32     StatUpdtT;
701         u32     StatUpdtC;
702         u32     WatchDog;
703         u32     Trace;  
704
705         /* Serial HIPPI */
706         u32     LnkRdyEst;
707         u32     GLinkErr;
708         u32     AltFlgErr;
709         u32     OvhdBit8Sync;
710         u32     RmtSerPrtyErr;
711         u32     RmtParPrtyErr;
712         u32     RmtLoopBk;
713         u32     pad1;
714
715         /* HIPPI tx */
716         u32     ConEst;
717         u32     ConRejS;
718         u32     ConRetry;
719         u32     ConTmOut;
720         u32     SndConDiscon;
721         u32     SndParErr;
722         u32     PktSnt;
723         u32     pad2[2];
724         u32     ShFBstSnt;
725         u64     BytSent;
726         u32     TxTimeout;
727         u32     pad3[3];
728
729         /* HIPPI rx */
730         u32     ConAcc;
731         u32     ConRejdiPrty;
732         u32     ConRejd64b;
733         u32     ConRejdBuf;
734         u32     RxConDiscon;
735         u32     RxConNoData;
736         u32     PktRx;
737         u32     pad4[2];
738         u32     ShFBstRx;
739         u64     BytRx;
740         u32     RxParErr;
741         u32     RxLLRCerr;
742         u32     RxBstSZerr;
743         u32     RxStateErr;
744         u32     RxRdyErr;
745         u32     RxInvULP;
746         u32     RxSpcBuf;
747         u32     RxSpcDesc;
748         u32     RxRngSpc;
749         u32     RxRngFull;
750         u32     RxPktLenErr;
751         u32     RxCksmErr;
752         u32     RxPktDrp;
753         u32     RngLowSpc;
754         u32     RngDataClose;
755         u32     RxTimeout;
756         u32     RxIdle;
757 };
758
759
760 /*
761  * This struct is shared with the NIC firmware.
762  */
763 struct ring_ctrl {
764         rraddr  rngptr;
765 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
766         u16     entries;
767         u8      pad;
768         u8      entry_size;
769         u16     pi;
770         u16     mode;
771 #else
772         u8      entry_size;
773         u8      pad;
774         u16     entries;
775         u16     mode;
776         u16     pi;
777 #endif
778 };
779
780 struct rr_info {
781         union {
782                 struct rr_stats stats;
783                 u32 stati[128];
784         } s;
785         struct ring_ctrl        evt_ctrl;
786         struct ring_ctrl        cmd_ctrl;
787         struct ring_ctrl        tx_ctrl;
788         u8                      pad[464];
789         u8                      trace[3072];
790 };
791
792 /*
793  * The linux structure for the RoadRunner.
794  *
795  * RX/TX descriptors are put first to make sure they are properly
796  * aligned and do not cross cache-line boundaries.
797  */
798
799 struct rr_private
800 {
801         struct rx_desc          *rx_ring;
802         struct tx_desc          *tx_ring;
803         struct event            *evt_ring;
804         dma_addr_t              tx_ring_dma;
805         dma_addr_t              rx_ring_dma;
806         dma_addr_t              evt_ring_dma;
807         /* Alignment ok ? */
808         struct sk_buff          *rx_skbuff[RX_RING_ENTRIES];
809         struct sk_buff          *tx_skbuff[TX_RING_ENTRIES];
810         struct rr_regs          __iomem *regs;          /* Register base */
811         struct ring_ctrl        *rx_ctrl;       /* Receive ring control */
812         struct rr_info          *info;          /* Shared info page */
813         dma_addr_t              rx_ctrl_dma;
814         dma_addr_t              info_dma;
815         spinlock_t              lock;
816         struct timer_list       timer;
817         u32                     cur_rx, cur_cmd, cur_evt;
818         u32                     dirty_rx, dirty_tx;
819         u32                     tx_full;
820         u32                     fw_rev;
821         volatile short          fw_running;
822         struct net_device_stats stats;
823         struct pci_dev          *pci_dev;
824 };
825
826
827 /*
828  * Prototypes
829  */
830 static int rr_init(struct net_device *dev);
831 static int rr_init1(struct net_device *dev);
832 static irqreturn_t rr_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs);
833
834 static int rr_open(struct net_device *dev);
835 static int rr_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
836 static int rr_close(struct net_device *dev);
837 static struct net_device_stats *rr_get_stats(struct net_device *dev);
838 static int rr_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
839 static unsigned int rr_read_eeprom(struct rr_private *rrpriv,
840                                    unsigned long offset,
841                                    unsigned char *buf,
842                                    unsigned long length);
843 static u32 rr_read_eeprom_word(struct rr_private *rrpriv, void * offset);
844 static int rr_load_firmware(struct net_device *dev);
845 static inline void rr_raz_tx(struct rr_private *, struct net_device *);
846 static inline void rr_raz_rx(struct rr_private *, struct net_device *);
847 #endif /* _RRUNNER_H_ */