Import translations. DO NOT MERGE
Baligh Uddin [Thu, 6 Dec 2012 16:38:48 +0000 (08:38 -0800)]
Change-Id: I7a8b45e89288b316685622cf502251f8540c8bf7
Auto-generated-cl: translation import

36 files changed:
res/values-am/strings.xml
res/values-be/strings.xml
res/values-cs/strings.xml
res/values-da/strings.xml
res/values-de/strings.xml
res/values-es-rUS/strings.xml
res/values-es/strings.xml
res/values-et/strings.xml
res/values-fi/strings.xml
res/values-fr/strings.xml
res/values-hr/strings.xml
res/values-hu/strings.xml
res/values-in/strings.xml
res/values-ja/strings.xml
res/values-ko/strings.xml
res/values-lt/strings.xml
res/values-lv/strings.xml
res/values-nb/strings.xml
res/values-nl/strings.xml
res/values-pl/strings.xml
res/values-pt-rPT/strings.xml
res/values-ro/strings.xml
res/values-ru/strings.xml
res/values-sk/strings.xml
res/values-sl/strings.xml
res/values-sr/strings.xml
res/values-sv/strings.xml
res/values-sw/strings.xml
res/values-th/strings.xml
res/values-tl/strings.xml
res/values-tr/strings.xml
res/values-uk/strings.xml
res/values-vi/strings.xml
res/values-zh-rCN/strings.xml
res/values-zh-rTW/strings.xml
res/values-zu/strings.xml

index 1bf5cd9..67420d6 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"የስልክ ጥሪ ድምፅ"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"በሚደወልበት ጊዜ ንዘር"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"የመደወያ ሰሌዳ ድምፆች ዳስ"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"የደወል ቅላጼ እና ንዘረት"</string>
 </resources>
index 449f39b..26a8fb1 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Мелодыя тэлефона"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Вібрацыя падчас званка"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Набор гукаў сэнсарнай панэлі"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Рынгтон і вiбрацыя"</string>
 </resources>
index 8991f18..5a611a5 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Vyzváněcí tón telefonu"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrace při vyzvánění"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tóny při dotyku číselníku"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Vyzvánění a vibrace"</string>
 </resources>
index e5effc9..e5ad41d 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ringetone for opkald"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrer ved opringning"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tastaturtoner"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ringetone og vibration"</string>
 </resources>
index d9355e5..7f14f70 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Klingelton"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Beim Klingeln vibrieren"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Wähltastentöne"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Klingelton &amp; Vibration"</string>
 </resources>
index 1f8e682..aadf98a 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Tono del dispositivo"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrar al sonar"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tonos táctiles del teclado de marcado"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Tono de llamada y vibración"</string>
 </resources>
index 325d603..be30b4d 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Tono del teléfono"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrar al sonar"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Sonar al marcar número"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Tono y vibración"</string>
 </resources>
index 146f0d6..eed3155 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Telefonihelin"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibreerimine helina ajal"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Valimisklahvistiku puutetoonid"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Helin ja vibratsioon"</string>
 </resources>
index ebcb49a..91a18a6 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Puhelimen soittoääni"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Värinä ja soittoääni"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Valintanäppäimien näppäinäänet"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Soittoääni ja värinä"</string>
 </resources>
index 35ec04d..9ca44e4 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Sonnerie du téléphone"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Mode Vibreur lorsque le tél. sonne"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Numérotation sonore"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Sonnerie et vibreur"</string>
 </resources>
index d2a4409..e6d9ef1 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Melodija zvona telefona"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrira dok zvoni"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tonovi biranja"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Melodija zvona i vibracija"</string>
 </resources>
index 4bd55e2..f94a7e5 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Telefon csengőhangja"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Csengetéskor rezegjen"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tárcsázó érintési hangjai"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Csengőhang és rezgés"</string>
 </resources>
index 3cfd0ff..35acb8d 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Nada dering ponsel"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Bergetar saat berdering"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Nada sentuh dial pad"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Nada dering &amp; Getar"</string>
 </resources>
index c7b6444..657fc4f 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"着信音"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"着信時のバイブレーション"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"ダイヤルパッドのタッチ操作音"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"着信音とバイブレーション"</string>
 </resources>
index 543f0dc..dc0c7bc 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"전화 벨소리"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"전화 수신 시 진동"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"다이얼패드 터치음"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"벨소리 및 진동"</string>
 </resources>
index 4e1c413..79978f0 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Telefono skambėjimo tonas"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibruoti, kai skambina"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Numerio rinkimo lietimo tonas"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Skambėjimo tonas ir vibracija"</string>
 </resources>
index 974b13b..8a44063 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Tālruņa zvana signāls"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrēt zvanot"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Num. sast. tastatūras piesk. signāli"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Zvana signāls un vibrācija"</string>
 </resources>
index 744f645..e574e75 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Telefonringetone"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrering når det ringer"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tastetoner for tastatur"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ringetone og vibrering"</string>
 </resources>
index c31a737..71ebc81 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Beltoon telefoon"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Trillen bij bellen"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"DTMF-tonen kiestoetsen"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Beltoon en trillen"</string>
 </resources>
index e9029ff..c545412 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Dzwonek telefonu"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Wibracje i dzwonek"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Dźwięki wybierania numeru"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Dzwonek i wibracje"</string>
 </resources>
index 092e233..1c24bf8 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Toque do telemóvel"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrar ao tocar"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Sons dos toques no teclado de marcar"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Tocar e Vibrar"</string>
 </resources>
index 20916a5..56c78d1 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ton de sonerie telefon"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrează când sună"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tonuri la ating. tastaturii pt. apelare"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ton de sonerie și vibrare"</string>
 </resources>
index 9bac476..efd2ed7 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Рингтон"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Вибросигнал и рингтон"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Звук клавиш"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Рингтон и вибросигнал"</string>
 </resources>
index 6606a02..8f4863b 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Tón zvonenia telefónu"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibrovať pri zvonení"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Zvuky pri dotyku na číselnú klávesnicu"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Vyzváňací tón a vibrovanie"</string>
 </resources>
index 6535596..9d80328 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ton zvonjenja telefona"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Vibriranje ob zvonjenju"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Zvok številčnice"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Zvonjenje in vibriranje"</string>
 </resources>
index 9dd15d3..5e82a3f 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Мелодија звона телефона"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Вибрирај када звони"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Тонови при додиру нумеричке тастатуре"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Мелодија звона и вибрација"</string>
 </resources>
index 386d77c..5fe1f39 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ringsignal"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Mobilen vibrerar när det ringer"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Knappljud"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ringsignal och vibrera"</string>
 </resources>
index 2dc5f10..687c759 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Mlio wa simu"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Tetema wakati wa kuita"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Toni za mguso wa pedi ya kupiga"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Toni ya mlio na Mtetemo"</string>
 </resources>
index 37b3b6d..44534ee 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"สั่นเมื่อมีสายเข้า"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"เสียงแตะแป้นหมายเลข"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"เสียงเรียกเข้าและสั่น"</string>
 </resources>
index e00d76b..adcf741 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ringtone ng telepono"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"I-vibrate kapag nagri-ring"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Mga tone ng pagpindot sa dial pad"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ringtone at Pag-vibrate"</string>
 </resources>
index 38152c4..1dd4a89 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Telefon zil sesi"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Çalarken titret"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Tuşlara basınca ses çıksın"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Zil Sesi ve Titreşim"</string>
 </resources>
index 8a1a7fd..aedf4fd 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Сигнал дзвінка телефону"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Вібрувати під час дзвінка"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Звук клавіш"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Сигнал дзвінка та вібросигнал"</string>
 </resources>
index cb2600c..1ba7904 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Nhạc chuông điện thoại"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Rung khi đổ chuông"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Âm chạm bàn phím số"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Nhạc chuông và rung"</string>
 </resources>
index 701b820..5823d22 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"手机铃声"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"响铃时振动"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"拨号键盘触摸音效"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"铃声和振动"</string>
 </resources>
index 966fb29..5b51e47 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"手機鈴聲"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"鈴響時震動"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"撥號鍵盤觸控音效"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"鈴聲與震動"</string>
 </resources>
index 8289255..c090be3 100644 (file)
     <string name="ringtone_title" msgid="6374978286202084684">"Ithoni yokukhala kocingo"</string>
     <string name="vibrate_on_ring_title" msgid="9197564612065258960">"Dlidlizisa uma ikhala"</string>
     <string name="dtmf_tone_enable_title" msgid="827601042915852989">"Amathoni okuthinta iphedi yokudayela"</string>
-    <!-- no translation found for preference_category_ringtone (5197960752529332721) -->
-    <skip />
+    <string name="preference_category_ringtone" msgid="5197960752529332721">"Ithoni yokukhala nokudlidliza"</string>
 </resources>